About

เครื่องดนตรีในวงมโหรีอีสาน ( ชุดใหญ่ )

มโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ เป็นการรวมตัวของนักดนตรีคุณภาพมืออาชีพ เป็นชาวอีสานแท้โดยกำเนิด เข้ามาศึกษาเรียนต่อและทำงานในกรุงเทพมหานครฯ นักดนตรีจบจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน ร่วมสมัยเพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ก่อตั้งโดยนายวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา

มโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ ก่อตั้งโดย ลูกหลานจังหวัดนครพนม เรียนดนตรีพื้นบ้านอีสาน จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โดยอาจารย์พรหมรินทร์ สินสมุทร จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาดนตรีให้ และเข้ามาศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏจันทรเกษม รวมกลุ่มเป็นชมรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน ดูแลควบคุมวงโดยท่านอาจารย์วิเชียร อ่อนละมุน และได้รับการสนับสนุนหลักจาก ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ครั้งสมัยเป็นวงโปงลางจันทรเกษม

มโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ เป็นวงดนตรีที่ย่อขนาดมาจากวงโปงลาง มีความไพเราะสนุกสาน  จังหวะรวดเร็ว กระชับ คึกคัก นิยมใช้ในงานพิธี แห่นาคงานบวช แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่กฐิน แห่ผ้าป่า โดยประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • พิณไฟฟ้า เป็นเครื่องดำเนินทำนองหลักของวง เล่นเป็นคอร์ดและเมโลดี้ สลับกันไปมา  เสียงพิณมีเสียงที่แหลมสูง สดใส มีความไพเราะ สนุกสนาน รูปร่างลักษณะคล้ายกับกีตาร์  ในดนตรีสากล
  • เบสไฟฟ้า ควบคุมทำนองเพลงให้มีความไพเราะ การบรรเลงให้เสียงทุ้มต่ำ บรรเลงในวงเป็นรากฐานของคอร์ด หรือทำนองเพลง สร้างความนุ่มนวลในบทเพลง
  • กลองใหญ่ ตีเป็นจังหวะหลักของวง โดยตีเน้นย้ำจังหวะเพื่อให้เกิดวามหนักแน่น ควบคุมความช้า เร็วของเพลง มีลักษณะเสียงทุ้ม ต่ำ
  • กลองโซโล่ ตีบรรเลงให้จังหวะทำนองเพลงมีความสนุกสนาน เพิ่มสีสรรค์ความไพเราะให้กับบทเพลง มีระดับเสียงสูง เสียงปานกลาง และเสียงต่ำ มีคาร์เบลเป็นเครื่องประกอบจังหวะในตัว และแฉ เป็นตัวรับส่งหรือลูกตก
  • นักร้องนำ ร้องเป็นทำนอง เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของบทเพลง มีเนื้อหาสาระตามบทเพลงที่ผู้ประพันธ์แต่งขึ้น
  • เครื่องประกอบจังหวะ ทำหน้าที่ให้บทเพลงมีความไพเราะและสมบูรณ์ ยิ่งขึ้นโดยนำเครื่องดนตรีอีสานเหล่านี้มาบรรเลงบทเพลง ลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงสากล และเพลงไทยสากล ได้อย่างไพเราะและสนุกสนาน